Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży


Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny.

Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

BENATURAL SP. Z O.O
ul. Fabryczna 16/2
26-340 Drzewica

e-mail: sklep@zabawkowelove.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

(wzór formularza znajduje się poniżej)

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym, w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Okoliczności braku możliwości odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu(np. lekarstwa, kosmetyki);
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

UWAGA: Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas ''za pobraniem''!

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Nazwa firmy, ul. Przykładwa 1/2, 00-000 Miejscowość. 
Ja ...........................................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
za cenę..................................................................................................................................
Wydanie / odbiór towaru nastąpił w dniu ...........................................................................
        W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie          
 później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru,  
                 który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.                            
Imię i nazwisko ....................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................

                                                                                                          
                                                                                                                     

     Prosimy o podanie danych konta bankowego do zwrotu pieniędzy

  .............................................................................................................................................  
   Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane        
                       przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz                          
                     spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich                       
     przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora             
   danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia           
  przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi     
do organu nadzorczego.                                                                                                            

            ..............................................................................................................................................           
           (imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)             


Prosimy o podanie poprawnych danych konta bankowego do zwrotu pieniędzy.


Adres do zwrotu:

BENATURAL SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 16/2
26-340 Drzewica